میانترم

137

1 / 10

در مثلث $ABC$، $AB=60$، $AC=40$ و $BC=30$ است. نقاط $D$، $E$ و $F$ را به‌ترتیب بر $AB$، $BC$ و $AC$ انتخاب کرده‌ایم. اگر $ADEF$ لوزی باشد، طول $AD$ را حساب کنید.

2 / 10

واسطه هندسی بین دو پاره خط $6$ و $24$ واحدی، چقدر است؟

3 / 10

نسبت مساحت‌های دو پنج‌ضلعی منتظم $\frac{4}{9}$ است. اگر ضلع یکی از آن‌ها $6$ باشد، اندازه ضلع دیگری کدام است؟

4 / 10

در مثلث $ABC$، $\widehat{A} =90^\circ $ و $AH$ ارتفاع است. اگر $CH=4$ و $AB=3\sqrt{13} $ باشد، $AH$ چقدر است؟

5 / 10

در مثلث $ABC$، وسط دو ضلع را به‌هم وصل کرده‌ایم تا به یک مثلث و یک چهارضلعی تجزیه شود، نسبت مساحت چهارضلعی به مساحت مثلث ایجاد شده چقدر است؟

6 / 10

طول اضلاع یک مثلث $10$ و $11$ و $15$ واحد است و طول بلندترین ضلع مثلثی متشابه آن، $10$ واحد است. محیط مثلث دوم چقدر است؟

7 / 10

در مثلث $ABC$، $\widehat{A}=90^\circ$ و $5AB=3AC=60$. $AD$ نمیساز زاویه $A$ و از $D$ خطی موازی با $AB$ رسم می‌کنیم تا $AC$ را در $E$ قطع کند.$EC$ چقدر است؟

8 / 10

اگر $\frac{a}{5}=\frac{b}{3}=\frac{c}{10}$ باشد،آنگاه $\frac{a+c}{b}$ چقدر است؟

9 / 10

در متوازی‌الاضلاع $ABCD$، نقطهٔ $N$ را روی ضلع $BC$ انتخاب می‌کنیم. $AN$ قطر $BD$ را در $M$ و امتداد ضلع $CD$ را در $P$ قطع می‌کند. $MP\times MN$ برابر است با:

10 / 10

اندازه دو ضلع قائم از یک مثلث قائم‌الزاویه $2$ و $6$ است. عمودمنصف وتر امتداد ضلع کوچکتر را در $M$ قطع می‌کند. فاصله $M$ از نزدیکترین رأس مثلث چقدر است؟

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *