مهرماه-امتحان فصل ۱

221

آزمون فصل ۱ هندسهٔ دهم

زمان آزمون به‌ پایان رسید!


امتحان فصل ۱

نام، نام خانوادگی، و ایمیلتان را وارد کنید.

1 / 10

نقیض گزارۀ «مجموع زوایای داخلی هر چهارضلعی محدب برابر $^\circ 360$ است.» کدام است؟

2 / 10

صبا نقطهٔ $A$ را روی خط $\ell$ قرار داد و به شعاعی دلخواه دایره‌ای به مرکز $A$ رسم کرد. این دایره خط $\ell$ را در نقطهٔ $B$ قطع کرد. سپس صبا به شعاع $AB$ و مرکز $B$دایرهٔ دیگری رسم کرد که دایرهٔ اول را در نقاط $M$ و $N$ قطع کرد. زاویهٔ $M\widehat{A}N$ چند درجه است؟

3 / 10

در مثلث $ABC$، نقاط $D$ و $E$ را به ترتیب روی اضلاع $AB$ و $AC$ به گونه ای انتخاب می کنیم که $AD=AE$ باشد. از $D$ عمودی بر $AB$ و از $E$ عمودی بر $AC$ رسم می کنیم تا همدیگر را در نقطه ی $M$ قطع کنند. نقطه ی $M$ همواره بر کدام یک از خطوط زیر واقع است؟

4 / 10

مثلث $ABC$ را در نظر بگیرد. چند نقطه وجود دارد که فاصلهٔ آن از سه ضلع مثلث یا امتداد آن‌ها، یکسان باشد.

5 / 10

در مستطیل \(ABCD\) داریم \(AB > BC\). فرض کنید عمودمنصف قطر این مستطیل، ضلع‌های \(AB\) و \(CD\) را به‌ترتیب در نقاط \(E\) و \(F\) قطع کرده باشد. اگر \(AE=5\)، آن‌وقت محیط چهارضلعی \(AECF\) چقدر است؟

6 / 10

خط $d$ و نقطهٔ $A$ خارج از آن را در نظر بگیرید. به مرکز $A$ و شعاع دلخواه دایره $c$ را رسم می‌کنیم به‌طوریکه خط $d$ را در دو نقطه مانند $M$ و $N$ قطع کند. امتداد پاره‌خط $AN$ دایرهٔ $c$ را در $P$ قطع می‌کند و امتداد پاره‌خط $AM$ دایرهٔ $c$ را در $Q$ قطع می‌کند. $PQ$ و $MN$ نسبت به‌ هم چه وضعی دارند؟

7 / 10

دو دایره یکدیگر را در نقطه‌های \(A\) و \(B\) قطع کرده‌اند. اگر \(AC\) قطری از دایرهٔ اول و \(AD\) قطری از دایرهٔ دوم باشد، کدام گزینه صحیح است؟

8 / 10

عبارت(های) صحیح را مشخص کنید.

9 / 10

کدام یک از زاویه‌های زیر فقط با یک خط و رسم نیمساز قابل رسم هستند؟

10 / 10

مثلث $ABC$ را در نظر بگیرید. چند نقطه وجود دارد که از دو سر پاره‌خط $AB$ به یک فاصله بوده و همچنین از دو ضلع $AB$ و $BC$ و یا امتداد آن‌ها به یک فاصله باشند؟

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *