مهرماه-امتحان فصل ۱

222

آزمون فصل ۱ هندسهٔ دهم

زمان آزمون به‌ پایان رسید!


امتحان فصل ۱

نام، نام خانوادگی، و ایمیلتان را وارد کنید.

1 / 10

در مثلث $ABC$، نقاط $D$ و $E$ را به ترتیب روی اضلاع $AB$ و $AC$ به گونه ای انتخاب می کنیم که $AD=AE$ باشد. از $D$ عمودی بر $AB$ و از $E$ عمودی بر $AC$ رسم می کنیم تا همدیگر را در نقطه ی $M$ قطع کنند. نقطه ی $M$ همواره بر کدام یک از خطوط زیر واقع است؟

2 / 10

دایره‌ای به مرکز $P$ و دایره‌ای به مرکز $Q$ یکدیگر را در دو نقطهٔ $X$ و $Y$ قطع کرده‌اند. اگر شعاع این دو دایره یکسان نباشد، آن‌وقت عبارت‌ (یا عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

3 / 10

گزینه‌های صحیح را مشخص کنید.

4 / 10

دو دایره یکدیگر را در نقطه‌های \(A\) و \(B\) قطع کرده‌اند. اگر \(AC\) قطری از دایرهٔ اول و \(AD\) قطری از دایرهٔ دوم باشد، کدام گزینه صحیح است؟

5 / 10

خط $d$ و نقطهٔ $A$ خارج از آن را در نظر بگیرید. به مرکز $A$ دایرهٔ $c$ را طوری رسم می‌کنیم تا خط $d$ را در دو نقطهٔ مانند $M$ و $N$ قطع کند. خط گذرنده از $AN$ دایره $c$ را در $P$ قطع می‌کند. زاویه $PMN$ چند درجه است؟

6 / 10

کدامیک از گزینه‌های زیر بیان کننده اصل توازی است؟

7 / 10

نقاط $A$ و $B$ به فاصلهٔ $8$ از هم قرار دارند. چند نقطه وجود دارد که فاصلهٔ اش از نقطهٔ $A$ برابر $4$ و از نقطهٔ $B$ برابر $5$ است.

8 / 10

در مثلث $ABC$، نیمساز زاویه $A$ ضلع $BC$ را در $D$ قطع می‌کند. کدام (ها) گزینه همواره صحیح است؟

9 / 10

روی نیم‌خط $Ax$، نقطهٔ دلخواه $B$ را انتخاب می‌کنیم. به مرکز $B$ و شعاع $AB$ دایره $c$ را رسم می کنیم. اگر محل برخورد عمودی که از $B$ بر نیم‌خط ‌$Ax$ خارج می‌شود دایره $c$ را در $D$ قطع کند، زاویهٔ $DAB$ چند درجه است؟

10 / 10

در چهارضلعی محدب $ABCD$، $AB$ بزرگ‌ترین ضلع و $CD$ کوچک‌ترین ضلع است. کدام‌یک از نامساوی‌های زیر در این چهارضلعی همواره صحیح است؟

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *