فهرست مطالب

70
ایجاد شده توسط نرگس اخلاقی نیا

امتحان فصل ۴

نام و نام خانوادگی را وارد کنید.

1 / 13

دو صفحه $P$ و $Q$ برهم عمودند و خط $d$ نیز بر صفحه $P$ عمود است. این خط نسبت به صفحه $Q$ چه وضعی دارد؟

2 / 13

صفحه $P$ کره‌ای به مرکز $O$ و شعاع $5$ را قطع کرده ‌است. اگر فاصله نقطه $O$ از این صفحه $3$ باشد، مساحت این سطح مقطع چند برابر $\pi$ است؟

3 / 13

علی با مکعب‌های کوچک هم‌اندازه یک مکعب‌مستطیل ساخت. خواهرش یک ردیف از وجه بالای مکعب‌مستطیل برداشت که از $77$ مکعب تشکیل شده بود. برادر بزرگ‌ترش یک ردیف از وجه جلوی مکعب‌مستطیل باقی‌مانده برداشت که از $55$ مکعب تشکیل شده بود. برادر کوچک‌ترش یک ردیف از وجه سمتِ راستِ شکلِ باقی‌مانده برداشت. در پایان چند مکعب باقی مانده بود؟

4 / 13

عبارت(های) درست را مشخص کنید.

5 / 13

در متوازی‌الاضلاع $ABCD$، $\widehat{A}=60^\circ$، $AB=8$ و $AD=4$. حجم حاصل از دوران این متوازی‌الاضلاع حول ارتفاع رسم شده از $A$ بر $BC$چقدر است؟

6 / 13

عبارت(های) درست را مشخص کنید.

7 / 13

در مثلث $ABC$، $\widehat{A}=90^\circ$، $AB=3$ و $AC=4$. حجم حاصل از دوران این مثلث حول ضلع $BC$ را حساب کنید.

8 / 13

یک قطر مکعب با چند یال آن متنافر است؟

9 / 13

مربع $ABCD$ به ضلع $4$ را یکبار حول ضلع $AD$ و یکبار حول خط $d$ موازی با $AD$ و به فاصله $x$ از آن دوران می‌دهیم. $x$ چقدر باشد که حجم حالت اول $\frac{1}{4}$ حجم حالت دوم باشد؟

10 / 13

در لوزی $ABCD$، $\widehat{A}=60^\circ$ و $AB=6$. حجم حاصل از دوران این لوزی حول قطر $AC$ چقدر است؟

11 / 13

دو صفحه $P$ و $Q$ برهم عمودند و $d$ فصل مشترک دو صفحه است. عبارت(های) درست را مشخص کنید.

12 / 13

در لوزی $ABCD$، $\widehat{A}=60^\circ$ و $AB=6$ حجم حاصل از دوران این لوزی حول قطر $BD$ چند برابر $\pi$ است؟

13 / 13

سطح مقطع یک مکعب حداکثر چند ضلع دارد؟

امتیاز شما

همرسی نیمسازهای داخلی
همرسی نیم‌سازهای خارجی
همرسی عمود منصف‌های اضلاع مثلث 
همرسی ارتفاع‌ها 
قضیهٔ نابرابری زاویه ها
‌قضیه نابرابری ضلع‌ها
قضیهٔ تالس
تعمیم تالس
عکس قضیهٔ تالس
قضیهٔ اساسی تشابه
قضیهٔ اول تشابه
قضیهٔ دوم تشابه
قضیهٔ سوم تشابه
مرور امتحان مهرماه
میانترم
مرور میانترم
قضیهٔ میانه-مساحت و عکس آن
قضیهٔ همرسی میانه‌ها
قضیهٔ نسبت در میانه‌های مثلث
قضیه پیک
هندسهٔ فضایی- درس۱
تعامد
برش
حجم مخروط ناقص
محاسبه حجم حاصل از دوران یک متوازی‌الاضلاع حول یکی از اضلاعش